Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2015

Brahmi
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych.
Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromrickymp rickymp viaczoo czoo
Brahmi
Znudzisz się. To, co jest urocze, szybko staje się irytujące.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromdol-blathanna dol-blathanna viaczoo czoo
Brahmi
2356 9e28
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaczoo czoo
Brahmi
Niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
— B.Hellinger
Reposted froma-s a-s viaczoo czoo
Brahmi
Reposted fromtosiaa tosiaa viaczoo czoo
Brahmi
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych.
Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromrickymp rickymp viaczoo czoo
Brahmi
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viaczoo czoo

March 18 2015

Brahmi
9994 5585 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaEirienen Eirienen
Brahmi
1231 770b
Reposted fromMuppet Muppet viaEirienen Eirienen

February 08 2015

Brahmi
how to make a pizza
Brahmi
liściowy stół, stołowy liść?
Reposted fromkakunia kakunia viakapitandziwny kapitandziwny

December 06 2014

Brahmi

November 23 2014

Brahmi
0133 8032 500
Reposted byEirienen Eirienen
Brahmi
8970 9903 500
Brahmi
7389 76a2 500
Brahmi
7356 85ba 500
Reposted bynysquipaczellhashpomaranczowyzeszyt

November 20 2014

Brahmi
Brahmi
Brahmi
Brahmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl